การประชุมผู้ถือหุ้น EGM

Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

68 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

68 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

73 | 05/04/2022
แผนที่จัดประชุม
Shareholders' Meeting EGM
67 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

แผนที่จัดประชุม

67 | 05/04/2022
แบบฟอร์มลงทะเบียน
Shareholders' Meeting EGM
63 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

แบบฟอร์มลงทะเบียน

63 | 05/04/2022
แบบคัดกรอง COVID-19
Shareholders' Meeting EGM
67 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

แบบคัดกรอง COVID-19

67 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

63 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

68 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

72 | 05/04/2022
แผนที่จัดประชุม
Shareholders' Meeting EGM
81 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

แผนที่จัดประชุม

81 | 05/04/2022
แบบคัดกรอง COVID-19
Shareholders' Meeting EGM
79 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

แบบคัดกรอง COVID-19

79 | 05/04/2022
หนังสือมอบฉันทะ
Shareholders' Meeting EGM
74 | 05/04/2022
Shareholders' Meeting EGM

หนังสือมอบฉันทะ

74 | 05/04/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)