Mai เยี่ยมชมบริษัท

  • Mai เยี่ยมชมบริษัท
  • AW_content_Facebook_Mai-05-01
  • AW_content_Facebook_Mai-06-01
  • AW_content_Facebook_Mai-02-01
  • AW_content_Facebook_Mai-03-01
  • AW_content_Facebook_Mai-0-01
  • AW_content_Facebook_Mai-01
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ
คูณภัทรมน พิธุพันธ์ Vice President-Head of Issuer Dept. mai 1 / คุณทาริกา เกียรติบารมี First Deputy Vice President-Issuer mai 2 และ คุณอณัศยา สุรเมธากุล Manager-Issuer mai 2 Department เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ และร่วมพูดคุยกับผู้บริหาร ( เหอ จือ หวง ) ในทิศทางการของหุ้นบริษัทในอนาคต
บมจ.ไดเมท (สยาม) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสรรค์สร้างและแบ้งปันความสุขกับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)