จรรยาบรรณทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล


11/03/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 266 คน

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฏหมายด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การยึดถือความมีจริยธรรมซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่นิยมของลูกค้า และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดไป(ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์)
ประธานกรรมการ


บทนำ

การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ และรักษาจรรยาบรรณของจรรยาบรรณฉบับนี้


หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม


วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พันธกิจ ส่งเสริมความสามารถของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 1. บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
  1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
  2. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วน ด้วยความเป็นจริง
  3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิด และ/ หรือริดรอนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ


การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 1. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้
  1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
  2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
  4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฎิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ
  5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น


ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

  1. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
  1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อนให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  2. ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
  3. ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
  4. ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วน ตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
  5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ


การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

 1. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ข้อมูล เหล่านั้นได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
 2. ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
 3. พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ บริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญ
 4. ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  1. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้
  1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด
  2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสี่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ


การจัดทำเอกสาร 

 1. จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัทฯ


การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
 2. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น
 3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ
 6. ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจาก อุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทฯ ติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
 7. ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทฯ ในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น
 8. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศิลธรรมอันดีงาม
 9. ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก


การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

 1. บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการ
 1. บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน
 1. กรณีที่บุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ


สิทธิมนุษยชน

  บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน


นโยบายและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  1. บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
  2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
  3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื่นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
  4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร


นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

  1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทฯตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัทฯ และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทฯมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้
  1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
  3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
  5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
  6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
  7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
  8. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
  9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด


นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

  1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
  1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
  2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
  3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
  4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
  5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
  7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด


นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

  1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
  2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
  3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม


นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

  1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฎิบัติดังต่อไปนี้
  1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
  2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม
  3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย


นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่วนรวม

  1. บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ
  2. บริษัทฯ จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
  3. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  1. บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฎิบัติสากล ทั้งนี้บริษัท ยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการ ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง บริษัทฯ ไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฏหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริธรรมที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอื่นกระทำผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อบริษัท เมื่อพบเห็นการกระทำผิดจริยธรรมของพนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฏหมาย กฏเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า บริษัทฯอาจละเว้นโทษทางวินัยหากเป็นเหตุอันสุดวิสัย กรณีผู้บริหารระดับสูง การละเว้นโทษจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้รับข้อรัองเรียน หรือข้อกล่าวหาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานร้องเรียน โดยส่งคำร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ

การรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องดังนี้ ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [email protected]

2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง

คุณวัชระ อัฌชากรลักษณ์ “กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ”
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปร...
900 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 7 มีนาคม 2565บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 1. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี...
712 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)