คณะกรรมการ


08/06/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 5964 คน

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1
พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี 
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2
นาย วิชัย วนวิทย์ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการ 
3
ดร.วรดิศ ธนภัทร 
กรรมการ 
4
นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ 
กรรมการอิสระ 
5
นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ 
กรรมการ 
6
นาง อัญญา ถาวรนันท์ 
กรรมการ / เลขานุการบริษัท 
7
นาย วัชระ อัชฌากรลักษณ์ 
กรรมการอิสระ 
8
นาย พิชัย  ชัยณรงค์โลกา
กรรมการ
9
นาย วสุ  คุณวาสี
กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย วัชระ อัชฌากรลักษณ์ ประธานกรรมการ
2 พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี กรรมการ
3 นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ กรรมการ
4 นาง อัญญา ถาวรนันท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย พิสุทธิ์ รักวงษ์ ประธานกรรมการ
2 พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี กรรมการ
3 นาย นพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ
4 นาย พิชัย  ชัยณรงค์โลกา กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 พล.ต.อ. อดิศร์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการ
2 นาย วิชัย วนวิทย์ กรรมการ
3 นาง อัญญา ถาวรนันท์ กรรมการ
 

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1 ดร.วรดิศ ธนภัทร ประธานกรรมการ
2 นาง อัญญา ถาวรนันท์ กรรมการ
3 นาย พิชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566
บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
1 นาย วิชัย วนวิทย์ ประธานกรรมการ
2 ดร.วรดิศ ธนภัทร กรรมการ
3 นาง อัญญา ถาวรนันท์ กรรมการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปร...
7415 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ลำดับ...
5964 | 08/06/2023
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)