คณะกรรมการ


11/03/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3813 คนคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี  

2. นายวิชัย วนวิทย์
 

3. ดร.วรดิศ ธนภัทร  
4. นายเหอ จือ หวง

5. นายวัชระ อัฌชากรลักษณ์
6. นายพิสุทธิ์ รักวงษ์
7. นายบุญโชค ขนาบแก้ว
8. นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์  
9.นางอัญญา ถาวรนันท์
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายวัชระ อัฌชากรลักษณ์
2. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
3. นายบุญโชค ขนาบแก้ว
4. นางอัญญา ถาวรนันท์
ประธาน และ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายพิสุทธิ์ รักวงษ์
2. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี
3. นายเหอ จือ หวง
4. นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์
5. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
ประธาน และ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญโชค ขนาบแก้ว
2. นายวิชัย วนวิทย์
3. นางอัญญา ถาวรนันท์
ประธาน และ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
   
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.วรดิศ ธนภัทร
2. นายเหอ จือ หวง
3. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
ประธาน และ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
   
   
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
บริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1. นายวิชัย วนวิทย์
2. นายเหอ จือ หวง
3. ดร.วรดิศ ธนภัทร
4. นางอัญญา ถาวรนันท์
ประธาน และ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
   
   


บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปร...
4504 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 7 มีนาคม 2565บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 1. พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตส...
3813 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)