เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
08/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 738 คน

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)