ข้อมูลของบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ กำหนดตามวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
08/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 103 คน

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)