หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระและชื่อกรรมการล่วงหน้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
16/03/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 820 คน
 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)