แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี - รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบกำรเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
08/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1348 คน

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)