สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM
08/04/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 786 คน

โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)